Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.
Do wniosku należy dołączyć:
1.Kopię/ kserokopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury/ renty lub odcinek emerytury/ renty
2. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia
Przykładowy wykaz dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia socjalnego:
1.Zaświadczenie o dochodach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (średnia netto z trzech ostatnich miesięcy),
2.Kserokopia legitymacji szkolnej/ studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/ uczelni - w przypadku posiadania dzieci pełnoletnich i uczących się.
3.Faktury/ rachunki :
- za leki, zabiegi, badania, sprzęt rehabilitacyjny itp., aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności długotrwałego leczenia.
- za pobyt w sanatorium/ uzdrowisku,
- za wczasy, wycieczkę itp.,
- za korzystanie z basenu, siłowni, zajęć fitness itp.,
- za kolonie/ obóz wystawiona przez podmiot uprawniony do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- za zakupione bilety do kina, teatru, na koncert, do muzeum, na wystawę itp..
4.W przypadku ubiegania się o dopłatę do kosztów pogrzebu emeryta/ rencisty – kserokopia aktu zgonu.
5.Wypełnione oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Zespole Socjalnym (pok nr 14, tel. 89 522 53 85) lub w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie (pok. 133, tel. 89 522 53 70).
Dokumenty można też przesłać pocztą na adres:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA UL. PARTYZANTÓW 6/ 8 10-521 OLSZTYN
Przyznane świadczenia są przekazywane:
- na konto wnioskodawcy (należy każdorazowo podać nr konta),
- przekazem pocztowym na adres wnioskodawcy,
- wypłacane w Kasie KWP w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8.
Kasa jest czynna we wtorki i piątki od 10.30 do 12.30, tel 89 522 53 55