Porządek obrad
posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP
w dn. 30 czerwca 2020 roku (wtorek)  w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku

 

I. 9:00 Otwarcie obrad.

Otwarcie obrad (prezes ZG SEiRP A. Duda). Poinformowanie o trybie zwołania posiedzenia i jego
celach.

II. 9:15 - Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Omówienie protokołu z posiedzenia ZG SEiRP z dnia 19 września 2019 roku w Płońsku.

II. 9:30 — 11:00
Sprawy finansowe
Przedstawienie informacji finansowych za rok 2019 sprawozdanie, wykonanie budżetu - podjęcie uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku.
Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2019 rok, jako organizacji pożytku publicznego - podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
Informacja o zakładanych wpływach i wydatkach w 2020 roku - przyjęcie preliminarza
Informacja o wnioskach o przyznanie dotacji i pomocy finansowej na przedsięwzięcia podejmowane przez struktury terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 2020 roku - przyjęcie rekomendacji Prezydium ZG SEiRP - podjęcie uchwały.
Informacja o decyzjach podjętych przez Prezydium ZG SEiRP w dniu 29 czerwca 2020 roku - podjęcie uchwały zatwierdzającej podjęte decyzje.

III. Sprawy bieżące - dyskusja
Informacja o rozpatrzeniu wniosków o pomoc z funduszu OPP i podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej z funduszu OPP.
Informacja o bieżących problemach związanych z ustawą represyjną, w tym w szczególności omówienie możliwości uczestniczenia SEiRP w procesach ubezpieczeniowych, postępowaniach administracyjnych i sprawach lustracyjnych członków SEiRP - podjęcie uchwał.
Zbiórka „Dla Józefy”- co dalej? Powołać zespół do przeprowadzenia rozpoznania w celu najlepszego wykorzystania zebranych środków - uchwała o powołaniu zespołu.
Mechanizm waloryzacji emeiytur - wystąpienia do organów emerytalnych - uchwała.
Problemy z ekwiwalentem za nie wykorzystany urlop - krótka informacja.
Podjęcie decyzji w sprawie Centralnych Obchodów XXX. lecia SEiRP - uchwała.
Informacja dot. problemów związanych z ubezpieczeniem „SEiRP - 2019”
Inne ważne sprawy bieżące.

IV. 11:00 - 12:30 Sprawy organizacyjne
1. Sprawy organizacyjne SEiRP.

V. 13.30 - Zakończenie i zamknięcie obrad.
1. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
2. Podsumowanie i zamknięcie obrad

  Więcej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/1VExbuEbwUfbHZ3P6

Informacja o wynikach obrad  w Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym nr 122 http://seirp.olsztyn.pl/images/biuletyn/2020/OBI122.pdf