Szanowni Państwo!

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie, zrzeszając w 22 Kołach Terenowych blisko 1200 członków, jest jednym z 22 Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych składającym się na strukturę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Polsce. Nasze działanie trwające już XXV lat oparte jest o Statut zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000043188.

  

 25. letnia historia SEiRP/zarys/

Zaczęło się w Szczecinie

            29 maja 1990 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie członków założycieli, którzy powołali Komitet Założycielski, który wypracował założenia i dał podstawę do powołania do życia organizacji o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą: „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Dzień ten to niewątpliwie data historyczna, ale nie ona uznana jest za dzień powołania nowej organizacji. Jako zasadę przyjęto bowiem, że rozpoczynającym działalność nowej organizacji jest dzień 16 lipca 1990 roku, kiedy to Wydział I Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie postanowił wpisać Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000043188.

             Głównym zadaniem, jakie miało przyświecać nowo utworzonej organizacji była i jest szeroko pojęta ochrona interesów emerytów i rencistów policyjnych, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin, w szczególności poprawa warunków socjalno – bytowych, ochrona wcześniej nabytych uprawnień, a także organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji. Cele te zostały zapisane w statucie Stowarzyszenia.

Idea powstania organizacji o charakterze społecznym, zrzeszającej emerytów rencistów resortu spraw wewnętrznych narastała od lat. Ten oddolny ruch stał się już prawie powszechny. Powstawały już nieformalnie koła emerytów i rencistów. Głównymi kierunkami działań tych kół były m. in.: inicjowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu stworzenie emerytom i rencistom odpowiednich warunków do czynnego udziału w życiu społecznym, utrzymywanie stałej więzi między sobą oraz czynnymi zawodowo funkcjonariuszami, tworzenie właściwego klimatu w społeczności lokalnej wzmacniającego ich służbę, wykazywanie stałej troski o właściwe warunki socjalno – bytowe itp.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie przeszło w tym czasie szmat drogi, pokonując z niemałym trudem wszelkie przeciwieństwa, zarówno te organizacyjne, jak i wynikające z postępującej transformacji ustrojowej naszego kraju.  Idee, które legły u podstaw powstania Stowarzyszenia są ciągle żywe, a więc aktualne.

Potrzeba integracji, popularyzacja autorytetów moralnych, odkrywanie nowym emerytom rencistom mniej znanych kart historii, budowanie etosu emeryta i rencisty policyjnego oraz szacunku dla różnych poglądów – to tylko niektóre z nich.

            Stowarzyszenie nie przetrwałoby tak długo, gdyby nie ludzie, którzy od lat dbali o pielęgnowanie więzi, tradycji i podtrzymywanie poczucia własnej tożsamości. Tworzono korzystną atmosferę wokół emerytów i rencistów policyjnych, Policji jako całości   i spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym kraju.

Niestety, funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy, te mniej lub bardziej świadome, wpływały na negatywne nastawienie tzw. „cywilów” do tzw. „mundurówki”. Pod wpływem tej atmosfery lub z powodu bliżej nieokreślonych kalkulacji politycznych, w różnym okresie czasu dochodziło do ograniczania bądź zabierania uprawnień, które mieli emeryci i renciści resortu spraw wewnętrznych.

Powyższe działania nie osłabiły morale członków naszego Stowarzyszenia, lecz wręcz przeciwnie, oddziaływały integrująco na nasze środowisko mundurowe, a w konsekwencji samo Stowarzyszenie zmieniało się na przestrzeni lat tak pod względem ilościowym jak         i jakościowym. Przybywało członków, którzy swoim zaangażowaniem aktywizowali innych dotychczas biernych w działaniu, nierzadko zastraszonych i zahukanych przez niektóre media, zdanych na łaskę i niełaskę losu.

Dzięki bezinteresownej inicjatywie wcale nie tak małej grupy, aktualnie Stowarzyszenie cieszy się nie tylko uznaniem własnego środowiska oraz co bardzo ważne, innych środowisk tzw. „cywilnych”. Jako organizacja pozarządowa wpisuje się w budowę szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Bardzo ważnym nurtem pracy społecznej była i jest działalność rekreacyjno – wypoczynkowa i turystyczno – kulturalna. Wspólne wycieczki, wyjazdy na wczasy, spotkania, wyjścia do teatrów i muzeów i inne przedsięwzięcia przyczyniły się do jeszcze większej integracji środowiska mundurowego, a także otwarcia się tej społeczności na zewnątrz. Przykładem tego niech będzie udział naszych członków w powoływanych do życia Rad Seniorów przy samorządach niektórych miast. Ostatnio powstała Mysłowicka Rada Seniorów, w której troje radnych to członkowie naszego Stowarzyszenia, aktywnie działający w tej Radzie.

Szanowni Państwo!

 Powracając do wydarzeń natury historycznej naszego Stowarzyszenia, należy zaznaczyć, że 4 lipca 1996 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Głównym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Komisją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, którego naczelną intencją było rozwiązywanie wspólnych problemów i obrona wspólnych interesów naszego środowiska.

Kamieniem milowym w życiu Stowarzyszenia stał się III Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbył się w dniach 20 – 21 listopada 1998 roku w Legionowie. Zapoczątkował on etap dalszej konsolidacji i reorganizacji Stowarzyszenia, dostosowania jego struktur do nowego podziału administracyjnego kraju, a także działalności w warunkach postępującej transformacji ustrojowej przynoszącej nowe problemy stwarzającej nowe wyzwania dla naszego środowiska. Organizacja liczyła już wtedy około 15 tysięcy członków. W uchwale zjazdowej wskazano na potrzebę dalszego rozwoju umacniania struktur terenowych, zwiększania liczby członków, doskonalenia form współpracy z NSZZ Policjantów, zawarto postulat przeniesienia siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia ze Szczecina do Warszawy.

Korzystną w naszej działalności okazała się Decyzja nr 235 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z 18 grudnia 2002 roku w sprawie zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych i administracji do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Policji, poczty resortowej, a także infrastruktury telekomunikacyjnej.

W dniach 19 – 20 listopada 2006 roku w Białobrzegach odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, który otwierał nową, trudną kadencję pełną zawirowań, zmian i niekorzystnych decyzji nieprzychylnych nam gremiów politycznych.

Na Zjeździe wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem wybrany został Kol. Zdzisław Czarnecki, który w swoim programowym wystąpieniu koncentrował się na przyszłości Stowarzyszenia, podkreślając mocno konieczność kolektywnego działania i podejmowania decyzji ale też dyscypliny w ich realizacji.

Jedną z zasadniczych zmian podjętych podczas V Krajowego Zjazdu Delegatów była zmiana dotychczasowej nazwy Stowarzyszenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 24 maja 2007 roku Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Od 13 września 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

W tym samym roku w Wiśle odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia z władzami organizacji emerytów Policji z Czech, Słowacji i Węgier. Spotkanie przebiegało pod znakiem jubileuszów: 90. Lecia Policji i 20. Lecia naszego Stowarzyszenia. Na tym spotkaniu podpisano Deklarację Współpracy.

VI Krajowy Zjazd Delegatów odbył się 6 – 8 października 2010 roku w Legionowie pod hasłem 20. Lecia Stowarzyszenia. Nowym prezesem Zarządu Głównego został wybrany

Kol. Henryk Borowiński, reprezentant naszej śląskiej organizacji, który zapowiedział kontynuację dokonań swoich poprzedników, a idea jaka będzie mu przyświecać to łączenie, a nie dzielenie naszego środowiska.

VII Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył w dniach 10 – 11 października 2014 r. w Soczewce koło Płocka wybrał nowe władze Stowarzyszenia oraz określił zadania na kolejne 4 lata. Nowo wybrany prezes Zarządu Głównego Kol. Zdzisław Czarnecki określił się jako zdecydowany zwolennik kolegialnego wypracowywania decyzji. Ponadto uznał koło – jako podstawową organizację – za najważniejszą, którą należy stale wspierać i w miarę posiadanych możliwości wzmacniać dostępnymi środkami finansowymi. Prezes Zdzisław Czarnecki opowiedział się ponadto za rozszerzeniem na odpowiednim poziomie współpracy z parlamentem, administracją rządową i samorządową oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

Szanowni Państwo!

Zjazdy naszej organizacji są znaczącymi krokami na drodze poprawy działania. Nie tylko ukazują dorobek, lecz także zakres niezbędnych korekt. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych to dorobek 25 lat zbiorowej działalności, pracy liderów oraz pracy znanych z imienia i nazwiska członków naszej organizacji pozarządowej. Tego dorobku nie wolno nam zmarnować, ten dorobek należy pomnażać.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jako całość liczy obecnie 20.000 członków. Zarządzanie tak dużą organizacją jest możliwe dzięki mobilności i profesjonalizmowi działaczy – liderów, a także otwarciu się na nowoczesne technologie m. in. wykorzystanie elektronicznych środków do komunikacji i kreowania wizerunku.

Dzisiejsze zmiany w Polsce wymagają ustawicznego uzupełniania i stałego dostosowywania form działania do nowo pojawiających się zadań w życiu społecznym. Przezwyciężanie trudności ekonomicznych kraju dotykających również rodziny emerytów i rencistów policyjnych stanowiło i nadal będzie stanowić jedno z ważniejszych pól działania naszego Stowarzyszenia.

Tekst: Piotr Stypa /Prezes ZW SEiRP w Katowicach/