Członkowie SRS i zaproszeni goście na wspólnym zdjęciu.Na ostatnie w tym roku posiedzenie zebrała się Społeczna Rada Seniorów erygowana przy Urzędzie Marszałkowskim Warmii i Mazur. W obradach wzięła udział pani wicemarszałek Jolanta Piotrowska. W czasie obrad szeroko omówiono działalność Rady w mijającym roku i planowane zadania na rok 2020.

 

Poniżej „wprowadzenie” do Planu Pracy SRS obecnej kadencji.
Społeczna Rada Seniorów WiM powstała w 2018 r. Jest ciałem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, funkcjonującym przy Marszałku Województwa.
Radę obsługuje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wyróżnienie zasługuje fakt demokratycznego sposobu wyboru oraz demokratycznej struktury Rady.
Rada wybrana została w wyborach demokratycznych, środowiska seniorskie w drodze wyborów na poziomie większości powiatów wskazały swoich przedstawicieli. Ponadto swoich przedstawicieli zgłosiły środowiska/organizacje seniorskie o zasięgu wojewódzkim, czyli posiadające swoich członków bądź oddziały w co najmniej 11 powiatach województwa.
W Radzie zasiadają, poza jednym wyjątkiem, przedstawiciele/lki środowisk seniorskich, którzy przekroczyli 60 lat. Wyjątkiem jest jedna przedstawicielka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Rada posiada też swój zarząd. Obecnie w skład Rady wchodzi prawie 30 osób reprezentujących 16 powiatów oraz 10 sieci/organizacji wojewódzkich i in. podmiotów 

Na zakończenie obrad Pani Marszałek Jolanta Piotrowska w imieniu Marszałka Gustawa Marka Brzezina złożyła członkom SRS życzenia owocnych działań w następnych roku na rzecz osób starszych, zdrowia i pomyślności na Święta.