Spis zawartości

 1. Statut SEiRP
 2. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym Funkcjonariuszy Policji
 3. Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Policyjnych Warmii i Mazur.
 4. Zaskarżenie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania.
 5. Postępowanie uproszczone przed WSA
 6. Pismo prezesa ZG SEiRP do FSSM RP vs zawieszenia członkostwa
 7. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska (3 stycznia 2022 r) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
 8. KOMPENDIUM WZORÓW PISM PROCESOWYCH

****************************************************

1. Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

 

   *****************************************************

2. Ustawa  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji /.../

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. (poz. 723). Tekst jednolity: Link do jednolitego tekstu:
 

**********************************************************

3. Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów

Policyjnych Warmii i Mazur

Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu określa Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. 2015, poz. 1374 ze zm.).

Podstawą ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest złożenie wypełnionego „wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego”

Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.

 • Do wniosku należy dołączyć:
  1.Kopię/ kserokopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury/ renty lub odcinek emerytury/ renty
  2. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia

 • Przykładowy wykaz dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia socjalnego:
 • 1.Zaświadczenie o dochodach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (średnia netto z trzech ostatnich miesięcy),
  2.Kserokopia legitymacji szkolnej/ studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/ uczelni - w przypadku posiadania dzieci pełnoletnich i uczących się.
  3.Faktury/rachunki :

- za leki, zabiegi, badania, sprzęt rehabilitacyjny itp., aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności długotrwałego leczenia.
- za pobyt w sanatorium/ uzdrowisku,
- za wczasy, wycieczkę itp.,
- za korzystanie z basenu, siłowni, zajęć fitness itp.,
- za kolonie/ obóz wystawiona przez podmiot uprawniony do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- za zakupione bilety do kina, teatru, na koncert, do muzeum, na wystawę itp..

W przypadku ubiegania się o dopłatę do kosztów pogrzebu emeryta/ rencisty – kserokopia aktu zgonu. Wypełnione oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Zespole Socjalnym (pok nr 14, tel. 89 522 53 85) lub w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie (pok. 133, tel. 89 522 53 70).

Dokumenty można też przesłać pocztą na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA ul. PARTYZANTÓW 6/8 10-521 OLSZTYN

Przyznane świadczenia są przekazywane:

 • - na konto wnioskodawcy (należy każdorazowo podać nr konta), 
 •  -  przekazem pocztowym na adres wnioskodawcy,
 • -  wypłacane w Kasie KWP (w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8. Kasa jest czynna we wtorki i piątki od 10.30 do 12.30, tel 89 522 53 55)

******************************************************

4. ZASKARŻENIE ODMOWY PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

Dotyczy możliwości zaskarżenia do sądu apelacyjnego postanowienia sądu okręgowego o odmowie podjęcie zawieszonego postępowania w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER

Czytelnicy strony internetowej FSSM wiedzą, że w dniu 24 listopada 2019 r. opublikowaliśmy Informację Prawną dot. możliwości występowania do Sądu Okręgowego o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER. Złącznikiem do niej był wzór stosownego wniosku (tutaj  dla koniecznego przypomnienia). Wiemy, że wielu z naszych Koleżanek i Kolegów wystąpiło z takimi wnioskami, choć brak nam informacji o ich prawnej skuteczności. Przy okazji, na zasadzie dygresji, ponawiamy prośbę do naszych czytelników o informowanie Komisji Prawnej FSSM o istotnych decyzjach procesowych sądów orzekających w naszych sprawach, które w formie zanonimizowanej wykorzystamy w przygotowywaniu kolejnych Informacji Prawnych i odpowiadających im wzorów pism procesowych.

Zgodnie z art. 394 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (dot. dopuszczalności wnoszenia zażaleń), zażalenie do sądu drugiej instancji* (w naszym przypadku do sądu apelacyjnego) przysługuje m.in. na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. Powyższe oznacza, że zaskarżalne zażaleniem są te postanowienia sądu, które odsuwają w czasie moment zakończenia postępowania orzeczeniem co do istoty sprawy. Zażalenie takie należy wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia tego postanowienia z uzasadnieniem.

Zgodnie z ogólnymi zasadami zażalenie takie powinno odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżanego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie, ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów (wzór-tutaj). Wzór ten został opracowany na założeniu, że głównym argumentem sądu, który zaważył na decyzji o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania jest (podobnie jak przy zawieszeniu postępowania) fakt wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia z dnia 24 stycznia 2018 r. o zwróceniu się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność niektórych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w brzmieniu nadanym jej przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Czy założenie to jest trafne, okaże się po lekturze otrzymanego uzasadnienia postanowienia o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, o które musimy wcześniej wystąpić (patrz Informacja Prawna z dnia 2 grudnia 2019 r.). Zalecamy też bardzo uważne czytanie pouczeń zawartych w piśmie sądowym przesyłającym ww. postanowienie.

Warto wiedzieć, że wg orzecznictwa nieprawidłowe oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania zażalenia nie uzasadnia jego odrzucenia. Gdyby sąd właściwy do jego rozpoznania został wskazany błędnie, to sąd, w którym zażalenie zostało złożone, powinien przedstawić akta sądowi właściwemu funkcjonalnie, traktując błąd w określeniu adresata zażalenia jako oczywistą omyłkę. Nie zmienia to jednak faktu, że zażalenie powinniśmy od razu kierować na właściwego adresata.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć skuteczności naszego zażalenia na   postanowienie sądu okręgowego o odmowie podjęcie zawieszonego postępowania. Niemniej jednak, jak zawsze, sugerujemy korzystanie ze wszystkich dostępnych możliwości prawnych w celu zmiany krzywdzących nas decyzji Dyrektora ZER.  Pisaliśmy o tym wielokrotne.

Komisja Prawna FSSM RP

_________________________
Wiemy, że w pismach sądowych przesyłających już pierwsze postanowienia sądów okręgowych o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania zawarte są pouczenia o możliwości składania zażaleń do tego sądu, który wydał takie postanowienie, czyli sądu okręgowego. Nie zmienia to jednak zasady, określonej w art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c., że docelowo adresatem naszego zażalenia jest sąd apelacyjny, jako sąd drugiej instancji (patrz wzór). 

*****************************************************

5. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE PRZED WSA

dot. postępowania uproszczonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach ze skarg na decyzje Ministra SWiA podjęte na podstawie art. 8a policyjnej ustawy emerytalnej

Do Komisji Prawnej FSSM kierowane są pytania od osób skarżących - represjonowanych, które w ostatnim okresie (czasie pandemii) otrzymały z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo - wezwanie do wypowiedzenia się (w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) w kwestii ewentualnego wniosku o rozpoznanie ich spraw w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej „p.p.s.a.”). Rzecz dotyczy postępowań ze skarg represjonowanych na ostateczne decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiające wyłączenia wobec nich stosowania art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmiennej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

****************************************************

6. List prezesa ZG SEiRP

do FSSM RP

https://www.seirp.pl/pismo-prezesa-zg-seirp-z-17-lipca-2020-roku-do-zarzadu-fssm-w-sprawie-zawieszenia-czlonkostwa

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych podjął uchwałę nr 22/VIII/ZG/2020 o zawieszenie z dniem 30 czerwca 2020 r. członkowstwa w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, przy czym żaden z członków Zarządu nie głosował przeciwko podjęciu uchwały.

 ********************************************************

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf

Na podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

 **********************************************************************************************************

8. KOMPENDIUM WZORÓW PISM PROCESOWYCH

komunikat Komisji Prawnej 2 lutego 2022

https://fssm.pl/informacje-i-komunikaty-prawne-fssm---kompendium

Już od ponad 4 lat wiele osób represjonowanych zwraca się do Federacji z różnymi prośbami dotyczącymi albo porady prawnej albo udostępnienia jakiegoś wzoru potrzebnego pisma procesowego. Co do zasady porad prawnych w indywidualnych sprawach nie udzielamy, albowiem nie mamy do tego formalnych kompetencji. Nie zatrudnimy bowiem w Federacji ani adwokatów ani radców prawnych, którzy są ubezpieczeni i w sytuacji popełnienia ewentualnego błędu ponosi za nich odpowiedzialność majątkową ubezpieczyciel. Nie mniej jednak Federacja stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kilkudziesięciotysięcznej rzeszy osób represjonowanych i jak zapewne wielu z Was wie, czynimy to za pomocą zamieszczanych na stronie Federacji „Komunikatów” dotyczących bardzo różnorodnej tematyki prawnej dotyczącej sytuacji osób represjonowanych, często wzbogaconych o odpowiednie wzory pism procesowych. Przez okres ponad 4 lat tych komunikatów opracowaliśmy bardzo dużo, co wbrew naszym intencjom, wielu osobom utrudnia praktyczny dostęp do nich, albowiem niekiedy trzeba przejrzeć kilkadziesiąt stron internetowych aby odnaleźć właściwą dla zainteresowanego informację, bądź wzór odpowiedniego pisma. Dostrzegając ten problem, spośród wszystkich komunikatów wybraliśmy te najczęściej wykorzystywane, dotyczące praktycznych informacji prawnych i wzorów odpowiednich pism. Wykaz tych informacji oraz linki do nich zamieszczamy w poniższej tabeli. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu praktyczny dostęp do pomocy prawnej jaką od lat świadczymy osobom represjonowanym.

Informujemy również, że można w wyszukiwarkę internetową wpisać to czego szukamy jeśli chodzi o wzory pism procesowych np. „wniosek o odwieszenie zawieszonego postępowania” ; zażalenie na zawieszenie” ; „wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu”; „skarga na przewlekłość postępowania” itp. dodając po wpisaniu czego szukamy - fssm – np. ( skarga na przewlekłość postępowania fssm ). Wówczas powinny pokazać się strony z wzorami Federacji. Można też wpisać słowa kluczowe np. „wniosek fssm: zażalenie fssm: skarga fssm; itp. Wówczas ukażą się wszystkie wnioski, zażalenia, skargi jako wzory Federacji.